_strona główna
 
 
zasady etyki doradcy podatkowego
Uchwała Nr 9/2002 Pierwszego Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z 27 stycznia 2002 r. w sprawie zasad etyki zawodowej Doradcy Podatkowego

Dział I: Przepisy ogólne

1. Zasady etyki Doradców Podatkowych wynikają z ogólnych norm moralnych i uregulowań prawnych.
2. Doradca Podatkowy w swoim postępowaniu kieruje się przepisami ustawy o doradztwie podatkowym. zasadami określonymi w niniejszej uchwale, a także uchwałami organów samorządu, orzecznictwem sądu dyscyplinarnego, normami zwyczajowymi środowiska zawodowego.
3. Doradca Podatkowy strzeże godności zawodu postępując zgodnie z zasadami etyki, za których naruszenie ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną.

Dział II: Zasady podstawowe

1. Doradca Podatkowy powinien wykonywać czynności zawodowe według najlepszej woli i wiedzy, uczciwie i rzetelnie z zachowaniem należytej staranności.
2. Doradca Podatkowy wykonuje swoje obowiązki zgodnie z przepisami prawa, mając na uwadze dobro Klienta
3. Doradca Podatkowy powinien przestrzegać zasad lojalności i koleżeństwa wobec innych Doradców Podatkowych.
4. Doradcę Podatkowego obowiązuje zachowanie tajemnicy zawodowe) w granicach zakreślonych w ustawie.
5. Doradcę Podatkowego obowiązuje zakaz reklamowania świadczonych przez siebie usług doradztwa podatkowego zgodnie z zapisem ustawy. Nie jest reklamą rozpowszechnianie informacji dotyczących wszelkich danych adresowych, godzin i dni urzędowania oraz zakresu świadczonych usług, bez użycia określeń wartościujących, (zdanie ostatnie skreślone poprawką)

Dział III: Pozostałe uregulowania

1. Należyte pełnienie funkcji we władzach samorządu jest obowiązkiem każdego Doradcy Podatkowego wybranego do tych władz. Wykorzystywanie powiązań rodzinnych i kapitałowych przez Doradcę Podatkowego w powiązaniu z pełnioną funkcją w samorządzie w celu osiągnięcia korzyści majątkowych jest niedopuszczalne.
2. Doradca Podatkowy powinien wspierać działania samorządu
3. Doradca Podatkowy jest zobowiązany opłacać ustaloną składkę członkowską na zasadach określonych przez samorząd.
4. Spory zawodowe między doradcami podatkowymi powinny być rozwiązywane w pierwszej kolejności przed organami samorządu. 
5. Doradca Podatkowy jest zobowiązany do samokształcenia i doskonalenia zawodowego.